Електронен дневник

 - В периода от 14.06.2021 г.-28.06.2021 г. се проведоха обучения по дейност 2-обучения на ученици по Поект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Бяха обучени 50 ученици, които получиха сертификати за преминато обучение на тема: Работа с Microsoft teams.

 

 

 

 - В периода от 08.09.2021 г.-13.09.2021 г. се проведоха обучения по дейност 4-обучения на родители по Поект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Бяха обучени 40 родители, които получиха сертификати за преминато обучение на тема: Работа с Microsoft teams.