Електронен дневник

 

Заповед за училищен план-прием-2024/ 2025 учебна година

Критерии за прием в V клас-2024/ 2025 учебна година

Заявление за прием в V клас-2024/ 2025 учебна година

График на дейностите по прием в V клас-2024/2025 учебна година

Удовлетворени заявления за I клас-2024/2025 учебна година