Електронен дневник

Страницата е разработена във връзка с изпълнение

на Решение №704 на Министерски съвет от 5.10.2018 г.


Тук можете да намерите информация относно:

 
 1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - Документ 1
 
 2. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища - Документ 2
 
 3. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища - Документ 3

 4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование -  Документ 4 
  • Заявление за валидиране на компетентности -  Документ 5
 5.  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - Документ 6 
 6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - Документ 8