Електронен дневник

  Учебна 2005 – 2006 година

“Различни заедно” – задържане в училище на деца от етническите малцинства чрез алтернативни извънкласни форми на работа и осъществяване на безболезнена интеграция на ромчета сред българските им връстници,финансиран от фондация “Партньори - България”

 Учебна 2007 – 2008 година

„Аз и Ти заедно“ – задържане на ученици от етническите малцинства в училище чрез докосване до фолклора и изкуствата, финансиран от фондация “Партньори - България”

“Живеем и творим заедно” – повишаване качеството на знания по предметите на Изобразителното изкуство и Труд и техника с цел продължаване на образованието на учениците в специализирани училища,  решаване на личностните и социалните им проблеми, задържането им в училище и повишаване на интереса им към учебния процес, финансиран от МОН по национална програма “Училището желана територия на ученика ”

 Учебна 2008 – 2009 година

 „Етнопалитра” - Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства чрез извънкласни и извънучилищни форми на обучение , финансиран от ЦОИДУЕМ

„Фолклорът – богатството на народите” - Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване  и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство, финансиран от ЦОИДУЕМ

"210 години от рождението на Митрополит Авксентий Велешки" - МОН Модул: "Ритуализация на училищния живот"

„ С грижа за всеки ученик” – национална програма на МОМН

 Учебна 2009 – 2010 година

„Център по интереси – зона за свободна изява и развитие на учениците” – партньор, сфема за безвъзмездна финансова помощ „ Да на правим училището привлекателно за младите хора”, ОП „Развитие на човешките ресурси”

„ С грижа за всеки ученик” – национална програма на МОМН

Учебна 2011 - 2012 година

„Да развием шарената черга“ -  Разширяване на взаимните контакти между българските и ромските деца и културно взаимодействие чрез опознаване на етнокултурата и приемане на другия, различния от тебе. Развиване на творческия потенциал на децата чрез докосване до различни изкуства и провокация на творческото им въображение, като се запази културната им идентичност и  се даде възможност да осъзнаят и уважават собствените си и тези на другите норми, ценности и ритуали на поведение. Задържане в училище на деца от малцинствен произход чрез извънкласни и извънучилищни форми на работа и осъществяване на успешна  интеграция на ромските деца сред българските им връстници. Стимулиране креативността на детето на базата на вътрешна мотивация . Повишаване на интеркултурната компетентност на учители за работа в мултиетническа среда, за да могат те да създадат предпоставки ромската култура да се възприема като част от българската национална култура. Финансиран от ЦОИДУЕМ.

„ С грижа за всеки ученик” – национална програма на МОМН

 Проект ''Твоят час'' 

''Плетеница" 

Проект FIERST