Електронен дневник

 

От учебната 2023/ 2024 г. ОУ "Митрополит Авксентий Велешки" започва работа по проект "Успех за теб".

Стартиралият нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати.

Новият проект надгражда работата досега по проектите „Подкрепа за успех“, „Подкрепа за приобщаващо образование“ и „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, както и по национални програми.

Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити.

ОУ "Митрополит Авксентий Велешки" изпълнява дейност 2- работа с родители, дейност 3-работа с ученици в риск и СОП, дейност 4-допълнителна подкрепа на ученици от уязвими групи и работа с ученици с изявени дарби, дейност 5-групи за занимания по интереси. 

Изпълнението на дейностите от първата година трябва да приключи на 14.09.2024 г.